ته چین مرغ
ته چین مرغ
ته چین مرغ
تعداد رای : 180
چلو کباب کوبیده
کباب کوبیده
دوسیخ کباب کوبیده
گوجه کباب شده
دورچین
تعداد رای : 237