خورشت ماست
خورشت ماست
خورشت ماست مخصوص شهرزاد
تعداد رای : 60
سالاد
سالاد
سالاد
تعداد رای : 18
سوپ
سوپ مخصوص شهرزاد
سوپ مخصوص شهرزاد
تعداد رای : 39
پیش غذا شهرزاد
پیش غذا شهرزاد

ماست آب گرفته با موسیر
خیار شور
ترشی (سیر - مخلوط)
زیتون پرورده

تعداد رای : 12
سالاد مخصوص
سالاد مخصوص
سالاد مخصوص شهرزاد
تعداد رای : 16