خورشت ماست
خورشت ماست
خورشت ماست مخصوص شهرزاد
تعداد رای : 95
سالاد
سالاد
سالاد
تعداد رای : 26
سوپ
سوپ مخصوص شهرزاد
سوپ مخصوص شهرزاد
تعداد رای : 60
پیش غذا شهرزاد
پیش غذا شهرزاد

ماست آب گرفته با موسیر
خیار شور
ترشی (سیر - مخلوط)
زیتون پرورده

تعداد رای : 18
سالاد مخصوص
سالاد مخصوص
سالاد مخصوص شهرزاد
تعداد رای : 28