جوجه کباب مخصوص
جوجه کباب
جوجه کباب مخصوص (فیله سینه)
در برنامه قلب سالم قرار دارد
تعداد رای : 80