ته چین مرغ
ته چین مرغ
ته چین مرغ
تعداد رای : 151
چلو کباب کوبیده
کباب کوبیده
دوسیخ کباب کوبیده
گوجه کباب شده
دورچین
تعداد رای : 188